PRO–BABY se věnuje těm nejmladším plavcům. Kurzy plavání s dětmi probíhají pravidelně jednou týdně ve stejnou hodinu. Kontakt

návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY

(rodiče s dětmi) 

Vážení klienti,
tento provozní řád vám v jednoduché a stručné formě přináší informace o chodu PROBABY centra (dále jen PBC).
Seznámíte se s pravidly a doporučeními, které jsou koncipovány tak, aby vám co nejvíce zpříjemnily dobu, kterou zde strávíte.
PROBABY centrum nabízí:

  • nejvyšší možnou kvalitu všech služeb,
  • teplotu vody 29 – 31 oC,
  • čistotu všech vnitřních prostor,
  • profesionální odborné vedení kurzů.

Tuto nabídku se snažíme ve všech bodech dodržovat, ale pouze s vaší pomocí lze dosáhnout plné spokojenosti všech návštěvníků. Prosíme vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků.
Tento řád je nedílnou součástí přihlášky do kurzu a svým podpisem stvrzujete, že jste s ním byli plně seznámeni a souhlasíte s jeho zněním.
V případě nedodržení tohoto provozního řádu si PBC vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.
!!!Za bezpečnost dětí plně odpovídají rodiče. Děti nenechávejte za žádných okolností bez dozoru. Při potřebě odběhnutí je rodič povinen zajistit si hlídání dítěte. Instruktor nenese za hlídání dětí žádnou zodpovědnost!!!
Z bezpečnostních důvodů je přísný zákaz:

  • Účastnit se lekce se žvýkačkou či bonbonem,
  • Účastnit se lekce pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Obecné zásady
Věk a způsobilost dětí – plavání je určeno dětem od ukončeného šestého měsíce do šesti let věku. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku, pokročilosti a psychomotorické vyspělosti.
Účast v kurzu – kurzu se mohou účastnit pouze zdravé děti a jejich rodiče, popř. jiný doprovod dítěte starší 18 let.
Na lekci je povolen přístup vždy pouze jedné osobě jako doprovod dítěte do bazénu. Ostatním rodinným příslušníkům je vymezena lavička u prosklených dveří, kde je možnost sledovat lekci probíhající v bazénu. Z důvodu zachování hygienických předpisů je osobám nepřímo doprovázejícím účastníky kurzů vstup do prostor šaten a odpočinkové místnosti přiléhající k bazénu zakázán!!!
!!!Focení a natáčení probíhající hodiny je možné pouze pro předchozí domluvě s instruktorkou!!!
Časová organizace – na lekci přijďte 20min před jejím zahájením.
Po skončení lekce je k dispozici odpočinková místnost s hračkami. Doporučujeme vám zdržet se v ní po plavání ještě alespoň 30 minut a dodržet tak aklimatizační dobu po plavání. Vždy když budete odpočinkovou místnost opouštět, prosíme vás o její uvedení do původního stavu (tzn.: hračky uklizené na svém místě). Je zakázáno nosit do odpočinkové místnosti jídlo a jakékoli skleněné předměty.
Vstup do prostor PBC – boty si odkládejte do skříněk k tomu určených v prostoru pod schodištěm.
Vstup do šaten, sprch a bazénu – do prostor bazénu je vstup povolen pouze v plavkách!

Co budete potřebovat s sebou:
-pro rodiče: plavky, gumíčku na vlasy, plavekou čepici, plavecké brýle, ručník a sprchový gel
– pro děti: jednorázové pleny do vody nebo kojenecké plavky + hygienu, kterou používáte doma po koupání (krémy, olejíčky….), osušku nebo župan

Před vstupem do bazénu je účastník povinen:
-umýt se mýdlem a to bez plavek,
-odlíčit se a svázat dlouhé vlasy gumičkou a nasadit si plaveckou čepici a plavecké brýle připravit na čelo
!!!Vstup do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán!!!

Po skončení lekce:
-nevstupujte do prostor šaten v mokrých plavkách,
-plavky ždímejte ve sprchách nebo v umyvadle v prostoru sprch.

INFORMACE O NÁHRADNÍCH HODINÁCH
Kurzovné se platí formou předplatného na celé období. Platbu je možné provést převodem z účtu.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit lekce plavání, jste povinni tuto absenci předem omluvit nejpozději do 8 hodin ráno ve dne konání lekce.
!!!!! Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte pozdě, nemáte nárok na náhradní hodinu. V případě 2 řádně neomluvených lekcí, ztrácíte možnost nahrazování hodin!!!!!
!!!!! Náhradní hodiny jsou službou pro naše zákazníky nikoli naší povinností a v případě, že si do konce probíhajícího kurzu nestihnete hodiny nahradit, vaše omluvené lekce propadají!!!!!
!!!!! Náhradní hodina za náhradní hodinu není možná!!!!!
O náhradní termín si žádáte sami prostřednictvím náhradového systému AUKSYS, který je přístupný z našich internetových stránek www.pro-baby.cz. Do systému se lze omlouvat i posláním SMS.
Peníze za nevyčerpané lekce (z jakéhokoli důvodu) nevracíme a ani je není možné převádět do následujícího kurzu.
V případě onemocnění instruktorky je zajištěno odborné suplování.
Neuskuteční-li se hodina z provozních důvodů PBC, bude vám nabídnuta náhradní hodina.
Zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zaplacení, stvrzujete, že jste se seznámili s provozním a návštěvním řádem, souhlasíte s ním a budete se jím řídit.
Mezi PBC a klientem vzniká vztah, který se řídí ustanovením Obchodního zákoníku. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k interním potřebám PBC. Jejich shromažďování a uchovávání je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., zákon o ochraně osobních údajů.
V Českých Budějovicích, leden 2017                                 

Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto řádu
PROBABY CENTRUM